Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

ดอกดาวเรือง


  • 5 กรกฎาคม 2020

ดาวเรือง

    'ดอกดาวเรือง' ภาษาเหนือบ้านเราเรียกด้วยสําเนียงน่ารักว่าดอก 'คําปูจู้' เหมือนสืบเชื้อส