Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

ดอกไม้นอกฤดู


  • 23 เมษายน 2020
  • 328 Views

การปลูกดอกไม้ให้ตรงความต้องการของตลาด : Rakdok Talk

  • RakDok Talk
  • การปลูกดอกไม้นอกฤดูกาล
  • 328 Views

RakDok Talk : ปลูกดอกไม้ให้ตรงความต้องการของตลาด การบังคับไม้ดอกนอกฤดูกาล และการกำหนดตลาด