Skip to content

Floral Inspiration Edutainment

RakDok (รักดอก)

Flower Gallery


 • 3 กรกฎาคม 2020
 • 662 Views

เบญจมาศ

    นานมาแล้ว ณ หมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งบนเกาะญี่ปุ่นมีหญิงนาม 'ขิกุโนะ' กําลังตกอยู่ในห้ว

 • 3 กรกฎาคม 2020

มะลิ

 • 2 กรกฎาคม 2020
 • 914 Views

บานไม่รู้โรย

    'ดอกบานไม่รู้โรย' เป็นพืชนําเข้าจากละตินอเมริกา สันนิษฐานว่าเริ่มทยอยมาตังแต่ครั้งกรุง

 • 1 กรกฎาคม 2020
 • 661 Views

คําฝอย

    นาน ๆ ครั้งที่ความงดงามของตัวดอกไม้จะถูกตีคุณค่ารองลงไปเมื่อเทียบกับประโยชน์เอนกอนันต์

 • 30 มิถุนายน 2020
 • 999 Views

ต้อยติ่ง

    คํานิยามสั้น ๆ เมื่อก่อนของ 'ดอกต้อยติ่ง' ก็เพียง - วัชพืชดอกสวย แต่ปัจจุบันดอกต้อยติ่

 • 29 มิถุนายน 2020
 • 3051 Views

พยับหมอก

    แค่เพียงเรื่องเล่าขานถึง 'ดอกพยับหมอก' คือดอกไม้ทรงโปรดในพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๙ ด

 • 28 มิถุนายน 2020
 • 1247 Views

ดอกเข็ม

    'ดอกเข็ม' มีชื่อตรงกันกับภาษาอังกฤษ 'Needle Flower' ตามความเชื่อดั่งเดิมของไทยโบราณมัก

 • 27 มิถุนายน 2020
 • 575 Views

หญ้าแพรก

    'หญ้าแพรก' (Cynodon Dactylon) เป็นพืชพื้นเมืองจากแผ่นดินแอฟริกา เอเชียออสเตรเลีย และยุ

 • 26 มิถุนายน 2020
 • 690 Views

ดอกมะเขือ

    ด้วยธรรมชาติของ 'ดอกมะเขือ' ซึ่งค้อมน้อมลงมองดิน เสมือนผู้อยู่ในอาการ เคารพนบนอบ คารวะ

 • 25 มิถุนายน 2020
 • 1829 Views

ฟ้าประดิษฐ์

    โลกแห่งความจริงบางครั้งก็มิได้มีแค่เพียง 'พระเอก - นางเอก' ดําเนินเรื่องราว หลายครั้งห